Gwneud cais am drwydded

Nid yw ymgeisio am aelodaeth SFS yn ymrwymo sefydliadau i ddefnyddio'r SFS. Efallai y bydd credydwyr angen mynediad at ganllawiau gwario SFS er mwyn:

Delio â chyfriflenni ariannol cwsmeriaid gan asiantaethau cyngor ar ddyledion

Ystyried rhoi'r SFS ar waith o fewn prosesau casglu neu adfer mewnol

Yna byddai credydwyr sy'n penderfynu rhoi'r SFS ar waith yn fewnol yn destun cod ymddygiad SFS

* Yn dynodi meysydd gofynnol

0 o wallau wedi atal cyfrifiad

Eich sefydliad

Prif gyfrwng/gyfryngau cyflawni *
Pa ranbarthau daearyddol sy'n cael eu cynnwys gan eich gwasanaethau? [aml ddewis, ticiwch bob un sy'n berthnasol] *
A ydych yn gwneud defnydd byw o'r SFS?*
Pa fath o sefydliad ydych chi? *

Amdanoch Chi

Manylion cyswllt eilaidd

Eich Aelodaeth

Os ydych mewn sefydliad cynghori dewiswch pa sefydliad rydych yn aelod ohono *

Cytundeb Trwydded

Ticiwch y blwch hwn i gadarnhau eich bod yn cytuno i’r amodau a thelerau